MĚSTSKÝ BYTOVÝ PODNIK KAROLINKA

příspěvková organizace

  HAVARIJNÍ SLUŽBA: 734 204 911
|

Pitná voda:

Vodní zdroj pro město Karolinka je situován v horní části města. Je realizován na aluviálních naplaveninách a je ohraničen řekou Bečvou a patou přilehlého svahu. Jímání využívá přirozené infiltrace z řeky Bečvy. Vlastní jímání je možno realizovat pomocí 4 jímacích studní, které jsou svedeny násoskovým potrubím do svěrné study. Odtud je voda čerpána do čerpací stanice nacházející
se v bezprostřední blízkosti svěrné studny. Po úpravě vody (tzv. chloraci) je voda čerpána do vodojemu situovaného na druhém břehu řeky Bečvy na jeho protějším svahu.

MBP Karolinka spravuje: 16,63 km vodovodních řádů v přepočtené délce toto činí 18,25 km, dále se stará o 1 vodojem s celkovým objemem 250 m3, a o 451 vodovodních přípojek. V průměru je osazeno hlavních (tedy patních) vodoměrů 487 ks a o 1 čerpací stanici. Počet obyvatel připojených činí v průměru 2636.

Průměrně roční vyrobíme kolem 160 tis./m3 vody.

V rámci jakosti vody v rozvodné vodovodní síti se ročně odebírá cca 7 vzorků vody, které jsou předávány Vodovodům a kanalizacím Vsetín na rozbory.

 

Odpadní voda:

Čistírna odpadních vod je situováno v dolní části města a tvoří jí objekty mechanického a biologického stupně čištění.

MBP Karolinka spravuje: 7,89 km kanalizační stok, které jsou z větší části betonové a o 264 kanalizační přípojek. Počet obyvatel připojených na kanalizaci činí v průměru 2494.

Průměrně ročně zpracováváme 271 tis./m3 odpadních vod.

V rámci vypouštění odpadních vod se provádějí odběry vzorků, které zpracovává Laboratoř Vodovodů a kanalizací Vsetín.

 

Dle zákona o vodách jsme povinni hradit poplatek za podzemní vodu 2,-- Kč/m3 a za čištěnou odpadní vodu 0,30 Kč/m3. Tyto poplatky hradíme na základě vyměření České obchodní inspekci.

 

Informace k připojení na kanalizaci

·         Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.

·         Kanalizační přípojka není vodním dílem.

·         Vlastníkem kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených dle Zákona
č. 274/2001 Sb
, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci.

 

1)      Technické podmínky připojení na kanalizační síť

·         Kanalizační přípojku zřizuje na své náklady vlastník nemovitosti.

·         Vlastník přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

·         Pro zřízení kanalizační přípojky je důležité, aby každá nemovitost měla jednu samostatnou kanalizační přípojku. U rozsáhlých areálů je možno systém nemovitostí propojit s veřejnou stokou jen se souhlasem správce sítě – vícero přípojkami.

 

2)      Napojení na veřejnou stoku je možné provést dvojím způsobem:

·         přípojky do DN 200 se napojují přímo na stoku v úseku mezi šachtami s vybudovanou čistící šachtou na vlastním pozemku

·         přípojky větších profilů se napojují v šachtách, pro které platí stejná pravidla jako pro šachty spojné.

Přípojky napojené přímo na stoku jsou napojovány tak, aby vtok svíral s osou stoky úhel 600

.

3)      Dimenzování kanalizační přípojky

·         Výstavba a dimenzování kanalizační přípojky je dána normou ČSN 75 6101. Pro profily větší než DN 200 je nutné doložit hydrotechnický výpočet.

·         Pro dimenzování přípojek však není toto posouzení jediným a rozhodujícím kritériem

·         U domovní kanalizace musí být potrubí navíc průchozí i pro velké částice pevné substance, které se do kanalizace dostanou.

·         Minimální přípustné dimenze kanalizační přípojky je DN 150 mm.

 

3.1. Spády

·         Související s kapacitou a dimenzí přípojky.

·         Splašky v přípojce jsou méně homogenní, než je tomu ve stoce a podmínky pro usazování jsou tudíž odlišné od podmínek ve stoce.

 

Jsou požadovány následující minimální spády:

·         pro DN 150 20 ‰

·         pro DN 200 10 ‰

·         Maximální spád kanalizační přípojky 40 %. Výškové rozdíly, které by vyžadovaly větší spád, je třeba překonat spádišťovou šachtou.

 

3. 2. Trasování přípojky

·         Kanalizační přípojka má být co nejkratší, v přímém směru a kolmá na stoku.

 

3. 3 Ke zřízení kanalizační přípojky je nezbytné

·         Získání vstupních informací – návštěva MBPK, p. o. a projednání stavebního záměru, projednání možnosti zřízení kanalizační přípojky, získání podkladů o kanalizačním řadu, technické projednání řešení kanalizační přípojky.

·         Projektová dokumentace - v rozsahu pro vydání územního souhlasu, který musí obsahovat:

Ø  technickou zprávu (popis, výpočet požadovaného množství,…),

Ø  situační výkres (stávající kanalizaci, navrženou přípojku, a také inženýrské sítě v měřítku 1:500, 1:1000),

Ø  katastrální snímek (parcelní číslo, zákres kanalizace a přípojky, včetně širšího okolí, lokalizace v měřítku 1:2880, 1:1000),

Ø  podélný řez (poloha uložení kanalizace a přípojky, spád přípojky včetně způsobu

Ø  uložení potrubí přípojky v měřítku dle situačního výkresu),

Ø  výkres kanalizační šachty, uložení potrubí.

Poznámka: Projektová dokumentace musí být zpracována pouze právnickou nebo fyzickou osobou, která má oprávnění k projektové činnosti ve smyslu platných předpisů, musí být provedena dle požadavků MBPK, p. o. a bude zástupcem  MBPK, p. o. odsouhlasena formou souhlasného vyjádření k možnosti napojení na kanalizaci.

·         Územní souhlas – získání územního souhlasu dle požadavku příslušného stavebního úřadu (žádost, výpis z KN, souhlasy dotyčných účastníků stavby, požadavky SÚ).

·         Realizace přípojky – před zahájením realizace kanalizační přípojky, to je výkopových prací provést oznámení MBPK, p. o.  a projednání podmínek a doby realizace vlastního napojení na kanalizační řad. Napojení na kanalizační řad provádí stavební firma.
V průběhu realizace si MBPK, p. o. vyhrazuje právo provedení kontroly a dále požaduje oznámení zahájení záhozů 3 dny předem. Součástí realizací přípojky je kontrola stavby před záhozem, jež se provádí za účasti pracovníka MBPK, p. o. a geodetické zaměření uložení potrubí odborným geodetem před zásypem.

·         Následně po realizaci přípojky budou MBPK, p. o. předány potřebné doklady,
tj. geodetické zaměření, projektovou dokumentaci skutečného provedení a tlakovou zkoušku.

 

 

Informace k připojení na vodovod

·         Vodovodní přípojka je samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.

·         Odbočení z vodovodního řadu společně s uzávěrem je součástí vodovodního řadu.

·         Vodovodní přípojka není vodním dílem.

·         Vlastníkem vodovodní přípojky, popřípadě jejich částí zřízených dle Zákona
č. 274/2001 Sb
, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod.

 

1.      Technické podmínky připojení na vodovodní síť

·         Vodovodní přípojku zřizuje na své náklady vlastník přípojky

(odbočení s uzávěrem a “navrtávací pás“ je součástí vodovodní sítě, materiál hradí provozovatel mimo zemních prací).

·         Ochranné pásmo vodovodní přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí přípojky na každou stranu 1,5 m.

·         Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka včetně vodoměrné sestavy.

·         Odběratel nesmí spojovat vnitřní vodovod připojený na veřejný vodovod s potrubím zásobovaným z jiného zdroje.

·         Připojení vodovodní přípojky na veřejný vodovodní řad může provézt pouze provozovatel.

·         Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru, způsobu napojení a trasy vodovodní přípojky dané provozovatelem vodovodu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům provozovatele vodovodní sítě, je odběratel povinen na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy.

·         Při vypracování projektové dokumentace vodovodní přípojky musí být respektována ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí a všech platných předpisů, včetně požadavků provozovatele vodovodní sítě.

 

2.      Ke zřízení vodovodní přípojky je nezbytné:

·         Získání vstupních informací – návštěva ve MBPK, p. o. a projednání stavebního záměru, projednání možnosti zřízení vodovodní přípojky, získání podkladů o vodovodním řadu, technické projednání řešení vodovodní přípojky.

·         Projektová dokumentace - v rozsahu pro vydání územního souhlasu, který musí obsahovat:

Ø  technickou zprávu (popis, výpočet požadovaného množství,..),

Ø  situační výkres (stávající vodovod, navrženou přípojku, a také inženýrské sítě v měřítku 1:500, 1:1000),

Ø  katastrální snímek (parcelní číslo, zákres vodovodu a přípojky, včetně širšího okolí

        lokalizace v měřítku 1:2880, 1:1000),

Ø  podélný řez (poloha uložení vodovodu a přípojky, spád přípojky včetně způsobu uložení potrubí přípojky v měřítku dle situačního výkresu),

Ø  kladečský plán (skladba napojení na vodovod, potrubí, skladba vodoměrné sestavy),

Ø  vodoměrná šachta nebo půdorys podlaží, kde bude vodoměrná sestava.

Poznámka: projektová dokumentace musí být zpracována pouze právnickou nebo fyzickou osobou, která má oprávnění k projektové činnosti ve smyslu platných předpisů, musí být provedena dle požadavků MBPK, p. o. a bude zástupcem MBPK, p. o. odsouhlasena.

·         Územní souhlas – získání územního souhlasu dle požadavku příslušného stavebního úřadu (žádost, výpis z KN, souhlasy dotyčných účastníků stavby, požadavky SÚ).

·         Realizace přípojky – před zahájením realizace vodovodní přípojky, to je výkopových prací provést oznámení příslušnému středisku vodovodů MBPK, p. o. a projednání podmínek a doby realizace vlastního napojení na vodovodní řad a osazení vodoměrné sestavy. Napojení na vodovodní řad a osazení vodoměru provádí pouze MBPK, p. o.. V průběhu realizace si MBPK, p. o. vyhrazuje právo provedení kontroly a dále požaduje oznámení zahájení záhozů 3 dny předem. Součástí realizací přípojky je hotová stavba před záhozem, jež se provádí za účasti pracovníka MBPK, p. o. a geodetické zaměření uložení potrubí odborným geodetem před zásypem.

·         Následně po realizaci přípojky budou MBPK, p. o. předány potřebné doklady, tj. geodetické zaměření, projektovou dokumentaci skutečného provedení a tlakovou zkoušku.

·         Dodávka pitné vody – žádost o montáž vodoměru, jemuž předchází žádost uzavřít smlouvu o dodávce pitné vody mezi MBPK, p. o. a majitelem připojené nemovitosti. Montáž a zaplombování vodoměru.

 

3.      V zimě chraňte i vodoměry

·         Každý rok se setkáváme s vodoměry poškozenými mrazem a ani opakované varování nezabrání jejich výskytu v celé řadě případů. Abychom předešli těmto problémům a následným škodám, vyplatí se věnovat pozornost přípravě na zimu. Následující řádky přinesou jednoduchá doporučení, která Vám pomohou účinně ochránit vodoměr.

·         K poškození vodoměrů mrazem dochází nejčastěji na chalupách, chatách a ve venkovských staveních, kde jsou měřiče umístěny např. ve venkovních šachtách. V tom případě doporučujeme uzavřít přívod vody před vodoměrem a potrubí za ním vypustit. Pokud je rozvod opatřen uzávěrem před i za vodoměrem, je vhodné uzávěr za měřidlem ponechat otevřený a celou sestavu obalit izolační vrstvou. Při výběru izolace bychom měli volit takový materiál, který nepodléhá hnilobě, například polystyren. Zcela nevhodné jsou pro tyto účely textilie (deky apod.).

·         Dále je potřeba zabezpečit vodoměr proti vnějšímu zaplavení. Nicméně mráz ohrožuje také vodoměry umístěné uvnitř budov, a to zejména tam, kde nemovitost není v zimním období obývána nebo vytápěna. V případě delší nepřítomnosti je vhodné uzavřít přívod vody před vodoměrem a potrubí za ním vypustit.

·         Chránit vodoměr před poškozením je ze zákona povinností odběratele, ačkoliv ten není jeho majitelem. Kromě nemalé částky, kterou odběratel zaplatí za výměnu prasklého vodoměru, hrozí i únik vody. Ten se může značně prodražit, zejména když jej majitel nemovitosti odhalí až po delší době.

 

 

 

 

 

2014 design by LAMA design s.r.o.  |  programming NOWONET media, s.r.o.